Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Kto sme

Untitled

Mgr. Jana Ashford – psychologička, psychoterapeutka

Vyštudovala som psychológiu na FiFUK v Bratislave a Psychológiu zdravia v Holandsku. Pracovala som vo výskume, neskôr v praxi v Centre Nádej. Od roku 2007 sa venujem poradenstvu a psychoterapii v ALMA Centre. Absolvovala som dlhodobý výcvik v dynamickej psychoterapii, výcvik v práci s traumou (EMDR), výcvik v terapii zameranej na emócie (Emotion Focused Therapy) ako aj mnohé iné vzdelávania zamerané na terapeutickú prácu s deťmi aj dospelými. Absolvovala som špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia a som držiteľkou certifikátu pre vykonávanie psychoterapie.

Pri práci s deťmi využívam rôzne prvky hrovej terapie (práca s figúrkami v piesku, kreslenie, maľovanie, tématická hra, so staršími deťmi rozhovor…). Popri práci s deťmi sa venujem aj výchovnému poradenstvu pre rodičov.

Psychoterapeuticky pracujem aj s dospelými klientmi. Okruhy tém, na ktorých pracujeme sú napríklad ťažkosti v medziľudských vzťahoch, traumatické zážitky z minulosti, úzkosti a panické stavy, ťažkosti so zvládaním vlastných emócií, sebapoznanie a osobnostný rast. Pracujem aj s anglicky hovoriacimi klientmi.

Hana

Mgr. Hana Bartová – psychologička

Vyštudovala som psychologiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia som pokračovala v dalšom vzdelávaní­ a absolvovala dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii v SUR inštitúte v Prahe, kde som aj ukončila psychoterapeutické vzdelávanie a zí­skala titul psychoterapeut. V rámci vzdelávania som absolvovala i sériu výcvikov v hypnóze a titul hypnoterapeut. Okrem toho som absolvovala mnoho krátkodobých výcvikov orientovaných na prácu s detským i dospelým klientom. Mám ukončený výcvik v psychoanalytickej psychoterapii detí a mládeže. Navštevujem dlhodobý výcvik v krátkodobej intenzí­vnej psychodynamickej psychoterapii.

Po skončení­ vysokej školy až do nástupu na materské dovolenky som pracovala v krízovom centre pre obete domáceho násilia ako psychologička a neskôr ako riaditeľka. V Alma Centre pracujem od roku 2014 a venujem sa práci s dospelými klientmi, dospievajúcou mládežou i deťmi. Poskytujem i výchovné poradenstvo.

Marta

Mag. phil. Marta Marošová – psychologička

Absolvovala som jednoodborové štúdium psychológie na viedenskej univerzite. Organizujem zážitkové pobyty a interaktívne psychologické workshopy pre mladé rodiny zamerané na vývin a výchovu dieťaťa. Externe spolupracujem s resocializačným zariadením Krok pre drogovo závislých. V súčastnosti pracujem v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a zároveň ako školský psychológ s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, ADHD, ADD, mentálnym postihnutím a Aspergerovým syndrómom.

V ALMA Centre sa zaoberám deťmi, mládežou a ich rodičmi. Venujem sa výchovnému poradenstvu s prvkami rodinnej terapie V. Satirovej. Aktívne pracujem prostredníctvom terapie hrou – Sochy a obrazy v piesku a inými zážitkovými technikami.

 

Marcelka

Mgr. Marcela Machálková – psychologička – aktuálne na materskej dovolenke

Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Po skončení štúdia som pracovala ako školská psychologička v SZŠ CENADA pre intelektovo nadané deti. V súčasnosti pracujem v Autistickom centre Andreas, kde sa venujem najmä individuálnej práci s deťmi a mladými ľuďmi s Aspergerovým syndrómom. Absolvovala som jednoročný výcvik terapie hrou zameranej na dieťa a rozširujúci seminár filiálnej terapie.

Aktuálne navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii v ČR a priebežne sa vzdelávam na viacerých seminároch zameraných na poradenstvo a terapeutickú prácu s deťmi a dospelými.

V ALMA Centre sa venujem práci s deťmi, dospievajúcimi i dospelými klientmi. Poskytujem výchovné poradenstvo pomocou filiálnej terapie.

Janka

Mgr. Jana Labátová – psychologička

Vyštudovala som Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala som v súkromnom zdravotníckom zariadení pre deti s poruchami reči a učenia. Získala som tu prax v diagnostike vývinových porúch, venovala som sa terapeuticky deťom, výchovnému poradenstvu a podpornej terapii rodičov. V terapeutickej práci som pokračovala v rámci zamestnania v ambulancii klinického psychológa.

Mám ukončený akreditovaný dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii a špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia. Absolvovala som aj viaceré krátkodobé vzdelávania terapeuticky zamerané na prácu s deťmi i dospelými. Absolvujem vzdelávanie v rámci certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

V Alma centre pracujem od roku 2017. Venujem sa práci s deťmi, dospelými, pármi a rodinami. Využívam terapeutickú prácu v pieskovisku (Sochy a obrazy v piesku). Pracujem aj v oblasti psychotraumatológie pomocou metódy EMDR.

Csala Alexandra Emma kép

Mgr. Alexandra Emma Csala – psychologička

Psychológiu som ukončila na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po skončení štúdia som pracovala na Referáte poradensko-psychologických služieb, kde som sa zaoberala najmä témou rozvodov a s rodinami, ktoré pochádzali zo sociálne znevýhodneného prostredia. Neskôr som pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde som sa venovala diagnostike a výchovnému poradenstvu.

Aktuálne navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii (KBT). Venujem sa integratívnej terapii hrou, tiež využívam aj inú formu terapie hrou (Sochy a obrazy v piesku). Rovnako sa venujem aj práci s traumou pomocou metódy EMDR.

V ALMA Centre sa venujem práci s deťmi, adolescentami i dospelými klientmi. V práci využívam rôzne zážitkové techniky a poskytujem i výchovné poradenstvo. Pracujem aj s maďarsky a anglicky hovoriacimi klientmi.

lucka H.

Mgr. Lucia Husárová – psychologička 

Vyštudovala som psychológiu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po skončení štúdia som pracovala ako psychologička v Liečebno-výchovnom sanatóriu, neskôr ako školská psychologička v SZŠ CENADA pre intelektovo nadané deti.

Aktuálne navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe “Umenie terapie”. Priebežne sa vzdelávam aj na seminároch týkajúcich sa  poradenstva a terapie. 

V Alma centre sa venujem deťom, dospievajúcim a dospelým.

 

Mgr. Veronika Humeňanská – psychologička

Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala som v CŠPP a aktuálne aj v CPPPaP, kde som získala skúsenosti v individuálnom aj skupinovom poradenstve a psychodiagnostike. Absolvovala som dlhodobý muzikoterapeutický výcvik. Hudbu a hudobné techniky používam pri práci s klientmi ako terapeutický a reedukačný prvok. Vo svojej praxi využívam aj metódy a skúsenosti z ročného výcviku v kognitívne behaviorálnych prístupoch. Absolvovala som viacero kurzov zameraných na poradenstvo či orientovaných na psychodiagnostiku. Aktuálne som frekventantka dynamického/hlbinného psychoterapeutického výcviku.

V rámci individuálneho poradenstva i terapie sa zameriavam na rozvoj osobnosti a na podporu zdravého vývinu. Pracujem nielen s deťmi, adolescentmi ale aj s dospelými klientmi.  Poskytujem výchovné poradenstvo.

IMG_4267

Mgr. Mária Hatoková, PhD. – psychologička, psychoterapeutka

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity. Doktorandské štúdium som absolvovala v Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde som sa následne výskumne venovala psychológii náboženstva, psychológii zdravia a kognitívnej psychológii.

Od roku 2003 pôsobím ako psychologička, lektorka a supervízorka Dobrovoľníckej skupiny Vŕba (www.dsvrba.sk), ktorá sa venuje sprevádzaniu ťažko chorých a zomierajúcich. 

Absolvovala som viacero krátkodobých výcvikov  psychoterapeutických a psychodiagnostických techník. Mám ukončený dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii zastrešený Slovenským inštitútom pre výcvik v Gestalt psychoterapii – Dialóg a som zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Gestalt psychoterapia – nazerá na človeka celostne v súvislostiach s prostredím, v ktorom žije, pomáha porozumieť prežívaniu a dostať podporu v zvládaní výziev, ako aj v hľadaní možností rozvoja v rôznych zlomových etapách života (rodičovstvo, partnerské záležitosti, pracovné výzvy resp. syndróm vyhorenia, starostlivosť o chorých a seniorov, životné straty, potreba sebarozvoja). Odpovedá tiež na potrebu spracovania neukončených záležitostí.
Venujem sa dospelým klientom.