Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Kto sme

Untitled

Mgr. Jana Ashford – psychologička, psychoterapeutka

Vyštudovala som psychológiu na FiFUK v Bratislave a Psychológiu zdravia v Holandsku. Pracovala som vo výskume, neskôr v praxi v Centre Nádej. Od roku 2007 sa venujem poradenstvu a psychoterapii v ALMA Centre. Absolvovala som dlhodobý výcvik v dynamickej psychoterapii, výcvik v práci s traumou (EMDR), výcvik v terapii zameranej na emócie (Emotion Focused Therapy) ako aj mnohé iné vzdelávania zamerané na terapeutickú prácu s deťmi aj dospelými. Absolvovala som špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia a som držiteľkou certifikátu pre vykonávanie psychoterapie.

Pri práci s deťmi využívam rôzne prvky hrovej terapie (práca s figúrkami v piesku, kreslenie, maľovanie, tématická hra, so staršími deťmi rozhovor…). Popri práci s deťmi sa venujem aj výchovnému poradenstvu pre rodičov.

Psychoterapeuticky pracujem aj s dospelými klientmi. Okruhy tém, na ktorých pracujeme sú napríklad ťažkosti v medziľudských vzťahoch, traumatické zážitky z minulosti, úzkosti a panické stavy, ťažkosti so zvládaním vlastných emócií, sebapoznanie a osobnostný rast. Pracujem aj s anglicky hovoriacimi klientami.

Hana

Mgr. Hana Bartová – psychologička

Vyštudovala som psychologiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po absolvovaní štúdia som pokračovala v dalšom vzdelávaní­ a absolvovala dlhodobý výcvik v psychodynamickej psychoterapii v SUR inštitúte v Prahe, kde som aj ukončila psychoterapeutické vzdelávanie a zí­skala titul psychoterapeut. V rámci vzdelávania som absolvovala i sériu výcvikov v hypnoze a titul hypnoterapeut. Okrem toho som absolvovala mnoho krátkodobých výcvikov orientovaných na prácu s detským i dospelým klientom. V súčasnosti pokračujem vo vzdelávaní orientovanom na psychoanalytickú psychoterapiu detí a mládeže a taktiež navštevujem dlhodobý výcvik v krátkodobej intenzí­vnej psychodynamickej psychoterapii.

Po skončení­ vysokej školy až do nástupu na materské dovolenky som pracovala v krízovom centre pre obete domáceho násilia ako psychologička a neskôr ako riaditeľka. V Alma Centre pracujem od roku 2014 a venujem sa práci s dospelými klientmi, dospievajúcou mládežou i deťmi. Poskytujem i výchovné poradenstvo.

Marta

Mag. phil. Marta Marošová – psychologička

Absolvovala som jednoodborové štúdium psychológie na viedenskej univerzite. Organizujem zážitkové pobyty a interaktívne psychologické workshopy pre mladé rodiny zamerané na vývin a výchovu dieťaťa. Externe spolupracujem s resocializačným zariadením Krok pre drogovo závislých. V súčastnosti pracujem v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a zároveň ako školský psychológ s deťmi s vývinovými poruchami učenia, správania, ADHD, ADD, mentálnym postihnutím a Aspergerovým syndrómom.

V ALMA Centre sa zaoberám deťmi, mládežou a ich rodičmi. Venujem sa výchovnému poradenstvu s prvkami rodinnej terapie V. Satirovej. Aktívne pracujem prostredníctvom terapie hrou – Sochy a obrazy v piesku a inými zážitkovými technikami.

Katka

Mgr. Katarína Šimunová – psychologička

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, so záverečnou skúškou z poradenskej a klinickej psychológie. Skúsenosti v poradenstve som zí­skala počas práce v Centre poradenstva a prevencie, ako aj v súkromnom sektore. Úspešne som ukončila akreditovaný komplexný výcvik v psychodynamickej psychoterapii v systéme SUR v Českej republike. Som členom Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV.

V ALMA Centre sa venujem práci s dospelými klientmi, dospievajúcou mládežou a deťmi.

Poskytujem psychologické poradenstvo a psychoterapiu v slovenskom a anglickom jazyku.

lucka

Mgr. Lucia Vargová – klinická psychologička

Štúdium psychológie som absolvovala na FF UCM v Trnave a špecializáciu v odbore klinická psychológia som získala na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Absolvovala som 4-ročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii podľa Virginie Satirovej a tiež systemický výcvik v Terapii páru a rodiny podľa V. Satirovej. Priebežne sa vzdelávam pod vedením kanadskej lektorky Madeleine De Little v Terapii hrou s použitím figúrok na tácke s pieskom (Sand Tray Therapy) a tiež som absolvovala tréning na emócie zameranej rodinnej terapie (Emotional Focused Family Therapy) pod vedením kanadskej lektorky Dr. Joanne Dolhanty.

V ALMA centre sa zaoberám psychologickou diagnostikou detí, diagnostikou vývinových porúch, terapeutickou prácou s deťmi a dospievajúcimi, terapiou hrou s figúrkami na tácke s pieskom. Taktiež poskytujem psychologické poradenstvo pre rodičov – pomoc pri vývinových a výchovných ťažkostiach ich detí a terapeuticky pracujem s dospelými – individuálne a tiež s párom a rodinou.

Mgr. Marcela Machálková – psychologička