"

psychologička

Mgr. Dominika Vallušová
Pracuje v centre: Dúbravka

Vyštudovala som magisterské štúdium odboru psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Popri štúdiu som pracovala ako pomocná vychovávateľka na špeciálnej základnej škole v Trnave, kde som mala možnosť pracovať so žiakmi s  mentálnym a viacnásobným postihnutím, a taktiež ako pomocný koterapeut v diagnosticko-terapeutickej skupine Detského centra Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, kde som mala možnosť podieľať sa na integrácii skupiny detí vo veku od troch rokov po zaškolenie. Po ukončení štúdia som začala pracovať ako psychológ v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Trnave. Venovala som sa prevažne diagnostickej práci detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a súčasne som pracovala ako psychológ a asistent mentálnej rehabilitácie v odbornej špecializovanej liečebni pre drogovo závislých v Bratislave, kde náplň mojej práce spočívala predovšetkým v terapeutickej činnosti a vedení klientov k úspešnej resocializácii.

Aktuálne som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Geštalt psychoterapii Inštitútu Dialóg v Brne. Absolvovala som i niekoľko krátkodobých vzdelávaní zameraných na prácu s deťmi a dospelými.

Od februára 2020 sa venujem poradenstvu v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri Inštitúte pracovnej rehabilitácie pre občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave a od marca 2020 pôsobím v ALMA centre, kde sa zaoberám poradenstvom a psychoterapii detí, dospievajúcej mládeže i dospelých klientov.