"

psychologička

Mgr. Alexandra Emma Csala
Pracuje v centre: Dúbravka

Psychológiu som ukončila na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Po skončení štúdia som pracovala na Referáte poradensko-psychologických služieb, kde som sa zaoberala najmä témou rozvodov a s rodinami, ktoré pochádzali zo sociálne znevýhodneného prostredia. Neskôr som pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde som sa venovala diagnostike a výchovnému poradenstvu.

Aktuálne navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívne behaviorálnej terapii (KBT). Venujem sa integratívnej terapii hrou, tiež využívam aj inú formu terapie hrou (Sochy a obrazy v piesku). Rovnako sa venujem aj práci s traumou pomocou metódy EMDR.

V ALMA Centre sa venujem práci s deťmi, adolescentami i dospelými klientmi. V práci využívam rôzne zážitkové techniky a poskytujem i výchovné poradenstvo. Pracujem aj s maďarsky a anglicky hovoriacimi klientmi.