Header image alt text

ALMA Centrum

Psychologické poradenstvo a psychoterapia

Deti

Na prvé stretnutie pozývame rodiča bez dieťaťa. Cieľom tohto stretnutia je získať čo najviac informácií o dieťati a jeho vývine, o povahe jeho problémov, o jeho životnej situácii.  Na záver stretnutia si plánujeme prípadnú ďalšiu spoluprácu. Niekedy ľudia prichádzajú len jednorazovo, s konktrétnou otázkou či neistotou, na ktorú spoločne počas stretnutia nájdeme odpoveď a s týmto nasmerovaním si ďalej poradia rodičia sami. Vo väčšine prípadov si však naplánujeme ďalšie stretnutia, najčastejšie pokračujeme stretnutím s dieťaťom.

Ďalšie stretnutia: Ak sa s rodičom dohodneme, že je vhodné, aby prišlo aj dieťa, nasleduje stretnutie s dieťaťom. Prvé 2-3 stretnutia sú zamerané prevažne na spoznanie dieťaťa a nadviazanie dobrého kontaktu s ním. Ak sa dohodneme s rodičom na terapii pre dieťa, pokračujeme niekoľkými ďalšími stretnutiami. Dĺžka terapie je veľmi individuálna. Niektorým deťom stačia už 2-3 terapeutické stretnutia, iné deti potrebujú chodiť raz týždenne po dobu 6-8 týždňov, niektoré deti potrebujú dlhodobejšie vedenie, prípadne sa po čiastočnom vyriešení určitých ťažkostí vracajú neskôr znovu.

Rodičovské konzultácie: stretnutia s dieťaťom vždy kombinujeme s rodičovskými konzultáciami. Frekvenciu a dĺžku si dohadujeme spolu s rodičom. Niekedy hovoríme s rodičmi 5-10 minút pred začiatkom stretnutia s dieťaťom, avšak častejšie sa dohadujeme na samostatných 50-minútových rodičovských konzultáciách (väčšinou 1-2x mesačne).

Metódy: U detí využívame najmä metódy hrovej terapie: práca s figúrkami v piesku, kresba, maľovanie, modelovanie, voľná hra, tématická hra.

Pomoc deťom cez prácu v piesku podľa V. Satirovej

Jedna z terapeutických metód, ako dieťaťu vyjadrenie jeho prežívania uľahčiť je hrová terapia podľa modelu V. Satirovej v piesku, ktorá umožnuje pomôcť dieťaťu v zvládaní jeho vnútorného problému. Dieťa sa „jednoducho hrá“ s figúrkami na stole s pieskom. „Len hraním sa” však terapeutovi ukazuje veľa aspektov zo svojho vnútorného prežívania. Dieťa sa naučí rozpoznávať negatívne pocity, terapeut mu pomáha reflektovať jeho vnútorné zážitky a transformovať ich prostredníctvom figúrok. Dieťa si môže nájsť a v hre bezpečným spôsobom vyskúšať viaceré možnosti riešenia problému, ktoré im môžu pomôcť keď sa budú opäť nachádzať v problematických situáciách.